Zmiany w regulaminie

Dodano: 22 maja 2020
Zmiany w regulaminie

W serwisie fizjoterapia-funkcjonalna.pl  15 maja 2020 r. zamieściliśmy nowy regulamin publikacji "Fizjoterapia Funkcjonalna". Nowy regulamin wejdzie w życie 1 czerwca 2020 r.

Zmiany w regulaminie

Zmiana dotyczy umożliwienia Administratorowi dokonywania zmian w Regulaminie oraz zmodyfikowaniu zakresu świadczenia Usług, a także zaprzestaniu lub zawieszeniu ich świadczenia.

Poniżej znajduje się zmienione zapisy Regulaminu, Rozdział XIV Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu:

103. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie z ważnych przyczyn (takich jak np. zmiana przepisów prawa, zmiana zakresu świadczonych usług lub ich zasad).

104.  O zmianie regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem e-maila z co najmniej 14 -dniowym wyprzedzeniem zawierającym zestawienie zmian Regulaminu. Wiadomość o zmianie Regulaminu umieszczona będzie także na Stronie Internetowej Serwisu i utrzymywana na niej przez co najmniej 14 dni.  

105. Nowa treść Regulaminu dostępna będzie na Stronie Internetowej Serwisu. Zmiana treści Regulaminu obowiązuje Użytkownika, jeśli nie wypowie on umowy na świadczone przez Administratora usługi w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail o zmianie regulaminu i jego nowej treści.

109a. Administrator ma prawo podjąć decyzję o zmodyfikowaniu zakresu świadczenia Usług, a także zaprzestaniu lub zawieszeniu ich świadczenia. O decyzji takiej Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem e-maila z co najmniej 14 -dniowym wyprzedzeniem. Wiadomość o niej zamieszczona będzie także na Stronie Internetowej Serwisu i utrzymywana na niej przez co najmniej 14 dni. Modyfikacja, zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 14 dni od dnia  wykonania przez Administratora w/w obowiązku informacyjnego..

109b. W przypadku modyfikacji, o której mowa w pkt 109a, uznaje się, że została ona przez Użytkownika zaakceptowana, jeżeli nie wypowie on umowy na świadczone przez Administratora usługi w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail o modyfikacji. Wskazana forma akceptacji nie ma zastosowania do konsumentów. W ich przypadku modyfikacja wymaga ich zgody wyrażone wprost a nie w sposób dorozumiany.

109c. W przypadku w/w zaprzestania lub zawieszenia świadczenia Usług, za okres ten Administratorowi nie przysługuje wynagrodzenie, a ewentualnie opłacone z góry podlega proporcjonalnemu zwrotowi na rzecz Użytkownika.

109d. Administrator uprawniony jest do przeniesienia według jego uznania, w zakresie wszystkich lub części Użytkowników, praw i obowiązków z tytułu Umowy na rzecz innego podmiotu, który wstąpi w takim przypadku w prawa i obowiązki Administratora z tytułu Umowy i Regulaminu, przy czym w zakresie konsumentów skuteczność takiego przeniesienia wymaga wyrażenia przez nich na to zgody wyrażonej wprost a nie w sposób dorozumiany.

Jeżeli nie akceptujesz powyższych zmian, możesz wypowiedzieć Umowę na świadczone przez Administratora usługi w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail o modyfikacji przesyłając stosowne oświadczenie na adres: [email protected].

Nowe brzmienie Regulaminu znajduje się tutaj>> 

Najnowszy numer

Nr 10 (45) - Wrzesień 2020

Fizjoterapia funkcjonalna nr 45 4FO0045

Jak pracować z dzieckiem z płodowym zespołem alkoholowym

Dostępny w wersji elektronicznej